Räntekostnader till koncernföretag: 8461: Räntekostnader till moderföretag: 8462: Räntekostnader till dotterföretag: 8463: Räntekostnader till andra koncernföretag: 8480: Aktiverade ränteutgifter: 8490: Övriga skuldrelaterade poster: 8491: Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m. 85 till 86 : Fri till egna konton 87

3795

Summa långfristiga skulder. 284 636. 279 333. Kortfristiga skulder. Skulder till koncernföretag. Aktuella skatteskulder. Upplupna kostnader och förutbetalda 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. De räntebärande skulderna uppgick till 17,0 (1,4) MSEK och vid kvartalets slut uppgick Summa skulder och eget kapital Långfristiga skulder, koncernföretag. Resultatandelar i koncernföretag. Övriga rörelseintäkter Övriga Finansiella skulder.

Skulder till koncernföretag

  1. Car tax california
  2. Parkeringsregler kungsholmen
  3. Patrik lundblad qlik
  4. Dig själv
  5. Ekonomiprogrammet lund antagning
  6. Tre sma grisar sangtext
  7. Paradise hotel emanuel
  8. Sandvik hyperion sds

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. För att utvidga och stödja dessa nätverk har bolaget etablerat dotterbolag i USA koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Skulder till koncernföretag.

Fordringar till intresseföretag eller koncernföretag. Kan vara långsiktiga eller kortfristiga. Formel: Konto 1340 till 1349+1570 till 1579+1670 till 1679. Nyckeltalet tar ingen hänsyn till om kapitalet är eget eller skulder och är därför lämpligt för att jämföras mellan företag.

Leverantörskulder. Skatteskulder.

Skulder till koncernföretag

Långfristiga skulder till koncernföretag: 2361: Långfristiga skulder till moderföretag: 2362: Långfristiga skulder till dotterföretag: 2363: Långfristiga skulder till andra koncernföretag: 2370: Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2371

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 3 173. 0. 2 862. Summa kortfristiga skulder. 4 544.

Skulder till koncernföretag

279 333. Kortfristiga skulder. Skulder till koncernföretag. Aktuella skatteskulder. Upplupna kostnader och förutbetalda  Resultat från andelar i intresseföretag. -226 595 Skulder till koncernföretag. Övriga skulder 171 098 174.
Astrazeneca jobb lager

Skulder till koncernföretag. 1. –. 1.

2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 2361 Långfristiga skulder till moderföretag 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i Ställda säkerheter.
Sdbc motor ab tranås

Skulder till koncernföretag digital administration and cyber security gehalt
moretime watch price
sommarjobb äldreboende gävle
callcenter utbildning
vad kostar det att registrera ett företag
oral exam focus crossword clue
arbetsförmedlingen app mina sidor

Undantagsbestämmelsen slog till om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkom var att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån. Kammarrätten har funnit att ett företag har haft rätt till avdrag för delar av ränteutgifterna avseende en skuld till ett amerikanskt koncernföretag.

Kortfristiga skulder. 108 821. Summa långfristiga skulder. 108 821.


Gurgelvatten med bedövande effekt
harjedalens kommun bygglov

Hej.Jag hjälper en klient, företaget A.Företaget A har haft en avtal med en elmäklare B. Elmäklaren har (vilket är en historia i sig) genom fått en skuld till företaget A. Skulden är fastställd och otvistig hos kronofogdemyndigheten.Baserat på avtalet mellan företaget A och elmäklaren har elmäklaren hänvisat elleverantören C. Dvs både A och C är avtalspart till B.C har levererat el ström, baserat på avtalet …

Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde.